A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng hợp kết quả đăng ký Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2018-2019

Các đồng chí thực hiện theo đăng ký, nếu có điều chỉnh các TCM phải báo cáo BGH quản lý và giám sát.
SỞ GDĐT BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BDTX GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
TT HỌ VÀ TÊN MÔN Môđun 1 Môđun 2 Môđun 3 Môđun 4
Tên
mô đun
Hình
thức BD
Thời gian
BD
Tên
mô đun
Hình
thức BD
Thời gian
BD
Tên
mô đun
Hình
thức BD
Thời gian
BD
Tên
mô đun
Hình
thức BD
Thời gian
BD
1 Nguyễn Thị Hoàng Anh Anh 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
2 Lê Thị Thanh Hà Anh 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
3 Nguyễn Thị Bích Hạnh Anh 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
4 Cao Thị Hằng Anh 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
5 Lê Thị Hoa Anh 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
6 Nguyễn Thị Hồng Anh 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
7 Lê Thị Huệ Anh 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
8 Nguyễn Quốc Huy Anh 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
9 Nguyễn Thị Khắc Anh 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
10 Lê Thị Mai Phương Anh 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
11 Khúc Thị Hồng Quý Anh 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
12 Nguyễn Thị Phương Thủy Anh 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
13 Nguyễn Thị Hằng (Đ) Địa 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
14 Nguyễn Thị Đản Địa 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
15 Nguyễn Ngọc Hoàn Địa 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
16 Nguyễn Xuân Năng Địa 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
17 Nguyễn Thị Tú Địa 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
18 Đặng Thị Bắc GDCD 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
19 Nguyễn Văn Chuyên GDCD 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
20 Nguyễn Thị Vân Thanh GDCD 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
21 Nguyễn Văn Anh QPAN 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
22 Vũ Tiến Thanh QPAN 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
23 Lê Thủy Hương QPAN 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
24 Phạm Văn Hải TD 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
25 Nguyễn Thị Lan TD 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
26 Dương Mạnh Ninh TD 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
27 Nguyễn Hữu Giản TD 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
28 Phạm Thị Thanh Thuỷ TD 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
29 Ngô Thị Phượng TD 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
Nguyễn Thị Hải Yến (H) Hóa 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
31 Nguyễn Thị Huệ (H) Hóa 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
32 Nguyễn Chí Châu Hóa 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
33 Nguyễn Như Chiến Hóa 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
34 Nguyễn Đình Đạt Hóa 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
35 Nguyễn Văn Hinh Hóa 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
36 Lê Doãn Hoàn Hóa 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
37 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Hóa 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
38 Ngô Thị Thanh Thúy Hóa 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
39 Biện Thị Tuyến Hóa 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
40 Nguyễn Thị Tươi Hóa 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
41 Đàm Thị Vui Hóa 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
42 Nguyễn Anh Tuấn Sinh 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
43 Nguyễn Thị Lựu Sinh 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
44 Đoàn Văn Long Sinh 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
45 Phạm Thị Lan Sinh 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
46 Đặng Thị Hiên Sinh 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
47 Lê Thị Thu Hà Sinh 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
48 Bùi Văn Anh Công nghệ 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
49 Nguyễn Thị Kim Anh Công nghệ 6 TỰ BD T2/2019 14 SHCM T10/2018 18 SHCM T1/2019 19 SHCM T11/2018
50 Nguyễn Thị Hằng (L) 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
51 Nguyễn Thị Thu Hiền 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
52 Nguyễn Thị Hoa 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
53 Nguyễn Thị Hương 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
54 Nguyễn Hồng Nga 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
55 Nguyễn Thị Ngát 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
56 Dương Văn Sự 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
57 Nguyễn Thị Thêm 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
58 Vũ Xuân Tiến 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
59 Phạm Huy Trường 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
60 Vũ Xuân Tùng 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
61 Nguyễn Thị Vân 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
62 Nguyễn Thị Ngọc (CN) Công nghệ 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
63 Nguyễn Đức Ánh Công nghệ 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
64 Nguyễn Thị Huệ(CN) Công nghệ 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
65 Nguyễn Tiến Hỷ Công nghệ 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
66 Nguyễn Thị Thuý Hằng Tin 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
67 Nguyễn Văn Hiếu(Tin) Tin 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
68 Dương Thị Thanh Tâm Tin 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
69 Nguyễn Thị Tân Tin 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
70 Nguyễn Ngọc Toàn Tin 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
71 Nguyễn Thị Yến Tin 6 TỰ BD T4/2019 14 SHCM T11/2018 18 SHCM T3/2019 19 SHCM T9/2018
72 Nguyễn Bá Cao Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
73 Hoàng Thị Thương Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
74 Nguyễn Thị Tiếp Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
75 Nguyễn Ngọc Châu Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
76 Nguyễn Thị Diệp Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
77 Lê Nho Duy Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
78 Nguyễn Thị Duyên(T) Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
79 Nguyễn Thế Giang Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
80 Lê Doãn Mạnh Hùng Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
81 Nguyễn Chí Khôi Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
82 Hà Thị San Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
83 Lê Nho San Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
84 Nguyễn Hữu Sơn Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
85 Nguyễn Hữu Thanh Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
86 Nguyễn Thị Thắm Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
87 Lê Thị Thu Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
88 Vũ Thị Vui Toán 14 SHTCM T10/2018 18 SHTCM T3/2019 19 TỰ HỌC T4/2019 22 TỰ HỌC T4/2019
89 Nguyễn Thị Định Văn 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
90 Đặng Thị Hiền Văn 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
91 Nguyễn Văn Hiếu(HT) Văn 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
92 Nguyễn Thị Hoài Văn 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
93 Khúc Thị Thanh Huyền Văn 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
94 Dương Thị Xuân Hương Văn 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
95 Hoàng Thị Hồng Minh Văn 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
96 Nguyễn Thị Thời Văn 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
97 Nguyễn Thị Thương Văn 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
98 Trần Thị Huyền Trang Văn 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
99 Nguyễn Thị Tuyết Văn 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
100 Nguyễn Thị Hải Yến (Sử) Sử 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
101 Đinh Thị Thu Hằng Sử 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
102 Dương Thị Liên Sử 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
103 Nguyễn Thị Minh Liên Sử 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
104 Nguyễn Thị Mừng Sử 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019
105 Phạm Thị Thu Phương Sử 14 SHCM T9/2018 18 Tự BD T11/2018 19 SHCM T2/2019 20 Tự BD T4/2019

Tác giả: THPT Thuận Thành số 1

Nguồn: thptthuanthanh1.bacninh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 215
Hôm qua : 778
Tháng 01 : 47.511
Tháng trước : 27.532
Năm 2020 : 47.511
Năm trước : 143.359
Tổng số : 190.870