Các thầy cô chủ nhiệm 12 thông tin cho học sinh để đăng ký.